Знак за безопасност

Според "знаци за безопасност и тяхното ползване насоки" (gb2894-2008), знаци за безопасност: знаци, използвани за Експресно конкретни безопасност информация, състояща се от графични символи, безопасност цветове, геометрични фигури (граници) или текст.

Знаци за безопасност са признаци, че работници предупреждават за опасни условия на работното място или заобикалящата среда и насочване на хората да предприемат разумни действия. Знаци за безопасност може да напомни на персонал да предотврати опасността, така че да се избегнат инциденти; При възникване на опасност, може да инструктира хората да избягат възможно най-скоро, или инструктира хората да вземат правилни, ефективни и ефикасни мерки за ограничаване на вредите. Не само вида на знаците за безопасност следва да бъдат съвместими със съдържанието на предупреждение, но също така и местоположението трябва да бъде правилно и разумно, в противен случай е трудно да се даде пълно разгръщане на ролята си предупреждение.