Наблюдавайте процеса на поддръжка

1. Персоналът по мониторинга трябва да е запознат с физичните и химичните характеристики, токсичността, характеристиките на отравяне и други реакции на средата в оборудването, внимателно да наблюдава промените в медиите и да подготви съответното аварийно оборудване и защитни материали.

2. Позицията, заключена от персонала за мониторинг, трябва да бъде мястото, където могат да се видят специфичните условия на работа на обслужващия персонал в оборудването.

3. Персоналът, отговорен за работата по надзора, не може да извършва друга ирелевантна работа, освен да доставя инструменти на операторите и не може да напуска своите задължения без отпуск.

4. Ако мониторът установи някаква необичайна ситуация в оборудването, той трябва незабавно да уведоми обслужващия персонал в оборудването и да изпрати сигнал за бедствие на аварийния персонал в случай на авария.

5. Ако персоналът за оказване на първа помощ влезе в оборудването на персонала на спасителните операции, те също трябва да предприемат съответни мерки за защита на безопасността и да носят едновременно продукти за осигуряване на труд. Забранява се на персонала, който предприема защитни мерки за влизане в оборудването.